Regulamin rekrutacji do przedszkola

Zasady zapisu można przejrzeć na stronie:

http://www.gmina.sulkowice.pl/download/dokumenty/2016/oswiata/zasady_nab_ps2016.pdf

http://www.gmina.sulkowice.pl/download/dokumenty/2016/oswiata/xx_113_2016.pdf


REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI
prowadzonych przez Gminę Sułkowice na rok szkolny 2013/2014

SPIS TREŚCI
I. Zasady naboru dzieci do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę
Sułkowice na rok szkolny 2013/2014.
II. Kryteria naboru dzieci do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę
Sułkowice na rok szkolny 2013/2014.
III. Karta Zapisu do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka
5-letniego (rocznik 2008).
IV. Karta Zapisu dziecka 6-letniego (rocznik 2007), które nie rozpocznie w roku
szkolnym 2013/2014 spełniania obowiązku szkolnego.
V. Karta Zgłoszenia dla dzieci 3- i 4- letnich (rocznik 2010 i rocznik 2009).
VI. Umowa w sprawie korzystania z usług przedszkola.


I. Zasady naboru dzieci do przedszkoli samorządowych
prowadzonych przez Gminę Sułkowice na rok szkolny 2013/2014 podstawa prawna:

art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232 z późn. zm.) oraz Uchwała nr VIII/30/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice.

1. Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2013/2014 odbywa się w dniach 4 – 29 marca 2013 r.

2. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

3. System rekrutacji oparty jest o jednolite dla wszystkich gminnych przedszkoli zasady i kryteria naboru, z zastrzeżeniem, że po wyczerpaniu tych kryteriów, komisje rekrutacyjne powołane w poszczególnych przedszkolach mogą, w razie potrzeby, opracować kryteria uszczegółowiające.

4. Rodzice wypełniają Kartę Zgłoszenia/Kartę Zapisu, które można pobrać we wszystkich przedszkolach oraz ze strony internetowej gminy- w formie elektronicznej.

5. Wypełnione i podpisane Karty (wraz z odpowiednimi załącznikami) rodzice składają osobiście w swoim przedszkolu obwodowym - w godzinach podanych indywidualnie w każdym z przedszkoli, z tym że:
1) rodzice dzieci 5-letnich (rocznik 2008), które mają obowiązek odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego - składają Kartę Zapisu;
2) rodzice dzieci 6-letnich (rocznik 2007), które nie rozpoczną w roku szkolnym 2013/2014 spełniania obowiązku szkolnego i będą kontynuować przygotowanie przedszkolne w przedszkolu - składają Kartę Zapisu;
3) rodzice dzieci 4- i 3- letnich (rocznik 2009 i 2010) - składają Kartę Zgłoszenia.

6. Niezłożenie w terminie do 29 marca 2013 r. wypełnionej i podpisanej Karty spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

7. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat (roczniki 2007-2010); z zastrzeżeniem
ust. 8 i 9.

8. Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w dni robocze od
poniedziałku do piątku, w wymiarze 5 godzin dziennie, od godz. 800 do 1300.

9. Przedszkola są czynne – obowiązkowo od godz. 800 do 1300. Wydłużenie czasu pracy przedszkola zależy od liczby chętnych (minimum 10 dzieci w grupie).

10. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie może wynosić więcej niż 25.

11. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

12. Rodzice dzieci starszych niż 6- letnie winni dołączyć decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

13. Dzieci 2,5- letnie (rocznik 2011) nie biorą udziału w rekrutacji. Dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko 2,5- letnie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po 1 września 2013 r.– w miarę wolnych miejsc – po zapewnieniu miejsca w przedszkolu wszystkim chętnym dzieciom 3-6 - letnim, zamieszkałym na terenie Gminy, w tym zwłaszcza w obwodzie przedszkola.

14. Dziecko mające stałe miejsce zamieszkania poza Gminą Sułkowice, może być przyjęte do przedszkola prowadzonego przez Gminę Sułkowice w miarę wolnych miejsc, pod warunkiem, że Gmina, na terenie której zamieszkuje, będzie ponosić całkowite koszty pobytu dziecka w przedszkolu (po 1 września 2013 r., po zawarciu odpowiedniej umowy przez organy prowadzące (Burmistrzów/Wójtów), w miarę wolnych miejsc).

15. Jeśli do przedszkola zgłosi się więcej chętnych niż przedszkole posiada miejsc, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną.

16. Przedszkola zapewniają miejsca dla zamieszkałych i zameldowanych na pobyt stały
(przynajmniej z jednym z rodziców) w obwodzie przedszkola:
1) odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dzieci 5-letnich
(rocznik 2008);
2) dzieci 6- letnich (rocznik 2007), które nie rozpoczną w roku szkolnym 2013/2014
spełniania obowiązku szkolnego i będą kontynuować przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu.

17. Dzieci 3- i 4- letnie podlegają procedurze naboru, zgodnie z przyjętymi Kryteriami naboru.

18. W dniu 30 kwietnia 2013 r. we wszystkich przedszkolach wywieszane są:
1) listy dzieci przyjętych;
2) listy dzieci nieprzyjętych.

19. Do 15 maja (włącznie) istnieje możliwość składania odwołań przez rodziców dzieci nieprzyjętych.

20. W przedszkolu zostawia się 2 miejsca rezerwowe, do 31 sierpnia 2013 r., dla zapewnienia realizacji obowiązku odbycia przez dziecko 5-letnie rocznego przygotowania przedszkolnego (dla potencjalnych nowych mieszkańców).

21. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola w innych terminach (po zakończeniu rekrutacji), w miarę wolnych miejsc.

22. Dyrektor podpisuje z rodzicem dziecka przyjętego „Umowę w sprawie korzystania z usług przedszkola”:
1) podpisanie umowy jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki
oraz zobowiązaniem się do ich przestrzegania;
2) umowa powinna być podpisana przez obie strony w terminie określonym przez dyrektora, nie później jednak niż do 28 sierpnia 2013 r.;
3) niepodpisanie umowy przez rodzica w terminie, określonym w pkt. 2, jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola.

23. Harmonogram rekrutacji:
1) 4 marca 2013 r. - ogłoszenie naboru do przedszkoli;
2) 4-29 marca 2013 r. – składanie przez rodziców Kart Zapisu i Kart Zgłoszenia
do przedszkola;
3) 30 kwietnia 2013 r. – wywieszenie list przyjętych dzieci we wszystkich przedszkolach;
4) do 15 maja 2013 r. – możliwość składania odwołań przez rodziców dzieci nieprzyjętych;
5) do 28 sierpnia 2013 r. – ostateczny termin podpisania umów.


II. Kryteria naboru dzieci do przedszkoli samorządowych
prowadzonych przez Gminę Sułkowice na rok szk. 2013/2014


1. Bezwzględne pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci zamieszkałe i zameldowane na pobyt stały (przynajmniej z jednym z rodziców)
w obwodzie przedszkola:
1) dzieci 5- letnie (rocznik 2008) odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie
przedszkolne;
2) dzieci 6- letnie (rocznik 2007), które nie rozpoczną w roku szkolnym 2013/2014
spełniania obowiązku szkolnego i będą kontynuować przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu;
3) dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących;
4) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji;
5) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;
6) dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo;
7) dzieci, których rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności;
8) dzieci z rodzin wielodzietnych;
9) dzieci mające rodzeństwo w przedszkolu.

2. W drugiej kolejności przyjmowane są dzieci spoza obwodu przedszkola, ale
zamieszkałe i zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Sułkowice.

3. W dalszej kolejności przyjmowane są dzieci zameldowane na pobyt czasowy (wraz co
najmniej z jednym z rodziców) w obwodzie przedszkola (na terenie Gminy), jeżeli
rodzice płacą podatki w Gminie Sułkowice (podają w PIT-cie za 2012 r. miejsce
zamieszkania na terenie Gminy Sułkowice).

4. Przedstawienie zaświadczeń (dotyczących ust. 1 pkt 3,4,5,6,7,8 oraz w ust. 3) jest nieobowiązkowe, jednak rodzice pragnący skorzystać z preferencji przy naborze
do przedszkola, powinni do zgłoszenia dołączyć dokumenty potwierdzające
określone sytuacje rodzinne i stan formalno-prawny.

Oprac. Rozalia Oliwa; własność Urzędu Miejskiego w Sułkowicach; prawa zastrzeżone.

Przedszkolowo.pl logo